Normatīvie akti un līgumi

"KLAIŅOJOŠO DZĪVNIEKU POPULĀCIJAS KONTROLES PROGRAMMA" ietvaros noslēgtie aktuālie līgumi:

PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-21-286-lī

Par klaiņojošu un bez saimnieka palikušu suņu un kaķu notveršana un nogādāšana dzīvnieku patversmē

PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-23-214-lī

Par cietušu klaiņojošo un savvaļas dzīvnieku aprūpi un dispečerdienesta nodrošināšanu diennakts režīmā

PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-21-215-lī

Rīgas pilsētā izķerto un cietušo suņu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē

PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV - 23 - 413 -lī

Par Rīgas valstspilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšanu un aprūpes sniegšanu dzīvnieku patversmē - Daugavas kreisajā krastā (1.daļa)

PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV -23 - 412 -lī

Par Rīgas valstspilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšanu un aprūpes sniegšanu dzīvnieku patversmē - Daugavas labajā krastā (2.daļa)

Likumi:

Eiropas Konvencija par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību www.likumi.lv/doc.php?id=218104

www.likumi.lv/doc.php?id=218104

Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli

https://likumi.lv/ta/id/287964

Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā www.likumi.lv/doc.php?id=160837

www.likumi.lv/doc.php?id=160837

Dzīvnieku aizsardzības likums

www.likumi.lv/doc.php?id=14940

Veterinārmedicīnas likums

www.likumi.lv/doc.php?id=20436

Likums par pašvaldībām

likumi.lv/ta/id/336956-pasvaldibu-likums

Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību

www.likumi.lv/doc.php?id=136125

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai

www.likumi.lv/doc.php?id=132534

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība

www.likumi.lv/doc.php?id=232354

Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības

http://likumi.lv/ta/id/251869-klainojosu-sunu-un-kaku-izkersanas-prasibas

Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām

www.likumi.lv/doc.php?id=198621

Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai

http://likumi.lv/doc.php?id=249806

Prasības dzīvnieku apglabāšanai

https://likumi.lv/doc.php?id=246783

Ar līgumiem iespējams iepazīties:

https://mvd.riga.lv/iepirkumi/