Normatīvie akti

Eiropas Konvencija par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību www.likumi.lv/doc.php?id=218104

www.likumi.lv/doc.php?id=218104

Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli

https://likumi.lv/ta/id/287964

Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā www.likumi.lv/doc.php?id=160837

www.likumi.lv/doc.php?id=160837

Dzīvnieku aizsardzības likums

www.likumi.lv/doc.php?id=14940

Veterinārmedicīnas likums

www.likumi.lv/doc.php?id=20436

Likums par pašvaldībām

www.likumi.lv/doc.php?id=57255

Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību

www.likumi.lv/doc.php?id=136125

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai

www.likumi.lv/doc.php?id=132534

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība

www.likumi.lv/doc.php?id=232354

Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības

http://likumi.lv/ta/id/251869-klainojosu-sunu-un-kaku-izkersanas-prasibas

Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām

www.likumi.lv/doc.php?id=198621

Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai

http://likumi.lv/doc.php?id=249806

Prasības dzīvnieku apglabāšanai

https://likumi.lv/doc.php?id=246783